Naše poslanstvo in etična načela

 • Etičnost – “zrcalo” ravnanja sodelavcev Karitas

  Sodelavci Karitas si prizadevamo za sočuten odnos do vseh ljudi, še posebej do revnih, zatiranih, odrinjenih na rob in ljudi v stiski, ki mora prehajati v solidarno odgovornost in delovanje v smislu družbene pravičnosti.
  Podpiramo pravično razdelitev dobrin in enake možnosti za vse. Prizadevamo si za uresničitev skupnega dobrega za vse in vsakega posameznika.

 • Krščanske vrednote

  Sodelavci Karitas ravnamo v duhu Evangelija in družbenega nauka Cerkve.

 • Sprejemanje različnosti ljudi v stiski

  Vsi ljudje smo ustvarjeni po Božji podobi, zato sodelavci Karitas pomagamo vsem, ne glede na spol, etnično pripadnost, narodnost, vero, nazorsko ali politično pripadnost, jezik, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
  Upoštevamo in spoštujemo versko tradicijo, kulturo in vrednote vsakega posameznika.

 • Spoštovanje človekovega dostojanstva

  Ob nudenju pomoči sodelavci Karitas varujemo dostojanstvo, osebno integriteto, individualnost in zaupne podatke ljudi v stiski. O njih spoštljivo govorimo tudi v njihovi odsotnosti.
  Vsako nasilje, posebej nad ženskami, otroki, invalidi, starejšimi in drugimi nemočnimi ljudmi, je za nas nesprejemljivo.
  Pristojnim organom smo dolžni prijaviti nasilje, zlorabo in izkoriščanje.

 • Vzgoja in podpora za samostojnost in samopomoč

  Sodelavci Karitas ljudem v stiski pomagamo k čim večji samostojnosti in celostnemu razvoju, ki vključuje duhovne, psihološke, čustvene, telesne in materialne vidike.
  Vsem pomoči potrebnim stojimo ob strani, se opiramo na pozitivne strani njihovega življenja, ter jim pomagamo uresničevati njihove zmožnosti in izboljšati kvaliteto življenja. Skupaj z njimi iščemo možne poti iz stiske. Med njimi krepimo zavedanje, da je vsak odgovoren za svoj lastni razvoj.

 • Zagovorništvo revnih in odrinjenih

  Sodelavci Karitas zagovarjamo revne in odrinjene na rob družbe, zato skupaj z njimi opozarjamo na stiske in strukturne vzroke, ki povzročajo revščino in nepravičnost.
  Na svojem območju odkrivamo nepokrite socialne stiske, nanje opozarjamo in jih po svojih močeh in s svojim znanjem pomagamo reševati.

 • Zaščita šibkih in drugih ljudi v stiski v javnosti

  Sodelavci Karitas varujemo posameznike, skupine ali družine pred neustreznim obravnavanjem, razgaljanjem in možnimi zlorabami v medijih in javnosti. Javne informacije o delu Karitas morajo ščititi njihovo zasebnost in prispevati k ozaveščanju o potrebnosti medsebojne pomoči in solidarnosti v družbi.

 • Varovanje človeškega življenja in skrb za družino

  Sodelavci Karitas se zavzemamo za zaščito človeškega življenja od njegovega spočetja do naravne smrti. Pri svojem delu podpiramo družino.
  Prizadevamo si za izboljšanje razmer v družinah v stiski in pomagamo tistim, ki nimajo primernega družinskega okolja.

 • Prostovoljstvo

  Prostovoljsko delo je posebna kvaliteta in odlika karitativnega dela. Prostovoljci Karitas si prvenstveno prizadevamo za pomoč človeku v stiski in ne za pohvalo ali nagrado.

 • Osebnostna rast sodelavcev Karitas

  Sodelavci Karitas se zavedamo, da karitativno delo ni le nenehno dajanje, ampak tudi skrb za lastni človeški, strokovni in duhovni razvoj. Služenje bližnjemu je pogojeno s pozitivnim odnosom do sebe in svojega dela, saj ljubezni do bližnjega ni brez ljubezni do sebe.

 • Dolžnost stalnega izpopolnjevanja – skrb za sodelavce

  Sodelavci Karitas smo se pripravljeni praktično usposabljati in strokovno izobraževati, da bi bili sposobni na primeren in pravilen način opravljati svoje delo.
  Karitas mora v okviru časovnih in finančnih zmožnosti sodelavcem zagotavljati potrebno izobraževanje in usposabljanje ter jih duhovno podpirati in spremljati.

 • Sodelovanje in varovanje dobrega imena Karitas

  Sodelavci Karitas se medsebojno spoštujemo in znamo ceniti delo, znanje in izkušnje drug drugega. Gojimo čut in sposobnost sprejemanja različnih darov in poti služenja.
  Konflikte in spore rešujemo sproti in na način, ki ne prizadene dostojanstva druge osebe. V primeru resnejših konfliktov znamo poiskati primerno pomoč.
  Zagovarjamo enakovredno sodelovanje moških in žensk na vseh nivojih svojega dela, tako znotraj organizacije kot v družbi, in zavračamo vsako obliko diskriminacije.
  Vodenje razumemo predvsem v duhu služenja sodelavcem in poslanstvu organizacije.
  Vedno varujemo dobro ime Karitas.

 • Povezovanje in partnerstvo

  Sodelavci Karitas se zavzemamo za učinkovito partnersko sodelovanje, solidarnost in koordinacijo na vseh ravneh delovanja Karitas in z drugimi organizacijami.
  Ravnamo se po načelu subsidiarnosti, kar pomeni, da se odločitve in odgovornosti prenesejo na najnižjo možno raven, na kateri jih je mogoče ustrezno izvajati v največjo korist ljudem v stiski.
  Kjer je primerno, svoje delo usklajujemo z vladnimi organizacijami ali lokalnimi oblastmi, strokovnimi organizacijami, civilno družbo, drugimi verskimi organizacijami in drugimi pomembnimi deležniki.

 • Skrb za okolje

  Sodelavci Karitas se vključujemo v skupna prizadevanja za varovanje in ohranjanje okolja. Spoštujemo stvarstvo kot skupni dom vseh ljudi in se zavedamo, da je to dediščina prihodnjih rodov. Prizadevamo si za minimalno obremenjevanje stvarstva s porabo virov in energije in kjer je mogoče, uporabljamo lokalne vire, storitve in proizvode ter podpiramo lokalno gospodarstvo.

 • Upravljanje in odgovornost

  Sodelavci Karitas se zavedamo odgovornosti do tistih, ki jim služimo, in do vseh, ki kakorkoli podpirajo naše delo. Zagotavljamo dobro in pregledno upravljanje virov, ki so nam zaupani.

Vizija karitas

Karitas – ljubeča skrb Cerkve za ljudi v stiski.

Glas revnih v družbi.

V službi človekovega dostojanstva.